Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Natuurlijk Gezond-Utrecht.

Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor homeopathie en natuurgeneeskundige therapie Natuurlijk Gezond – Utrecht (hierna: ‘Natuurlijk Gezond – Utrecht’) gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 53454502 Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Natuurlijk Gezond – Utrecht behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Natuurlijk Gezond – Utrecht zijn bekendgemaakt via de website. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Natuurlijk Gezond – Utrecht en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Natuurlijk Gezond – Utrecht, voor de uitvoering waarvan door Natuurlijk Gezond – Utrecht derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling en geldigheid aanbiedingen

 1. De overeenkomst tussen Natuurlijk Gezond – Utrecht en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Aanbiedingen van Natuurlijk Gezond – Utrecht zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 3. Natuurlijk Gezond – Utrecht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Natuurlijk Gezond – Utrecht rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Natuurlijk Gezond – Utrecht worden verstrekt. Natuurlijk Gezond – Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat in de behandeling is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Door het juist invullen van het intakeformulier en/ of het beantwoorden van vragen  tijdens de intake verstrekt u voor de behandeling relevante informatie. Meldt in ieder geval:

– als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

– u lichaamsvreemde implantaten heeft (bijv. pacemaker, protheses)

– de medicatie die u gebruikt i.v.m. mogelijke interacties met voedings- of kruiden supplementen.

– (eerdere) diagnoses die gesteld zijn door artsen/specialisten. – als u onder behandeling bent van een arts of specialist.

 1. Natuurlijk Gezond-Utrech heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien door Natuurlijk Gezond – Utrecht, of door haar ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Natuurlijk Gezond – Utrecht zich het recht 50% van het geldende consulttarief voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds contant te geschieden na afloop van de behandeling of via overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Natuurlijk Gezond – Utrecht aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. Na aflopen van de eerste betalingstermijn wordt een betalingsherinnering gestuurd. Na aflopen van deze tweede betalingstermijn zullen administratiekosten van € 5,00 in rekening worden gebracht. Verzuimt cliënt dan alsnog in betaling, dan volgt overdracht van de factuur aan een incassobureau. Vervolgens zullen deze in redelijkheid gemaakte incassokosten bij de cliënt in rekening gebracht worden.

Artikel 4 Overmacht

 1. In geval van overmacht houdt Natuurlijk Gezond – Utrecht zich te allen tijde het recht voor om de afgesproken behandeling te annuleren en/of op te schorten naar een ander tijdstip.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Natuurlijk Gezond – Utrecht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor deze niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Indien deze periode langer duurt dan 1 week, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Natuurlijk Gezond – Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Natuurlijk Gezond – Utrecht is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Natuurlijk Gezond – Utrecht is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Natuurlijk Gezond – Utrecht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Natuurlijk Gezond – Utrecht beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Natuurlijk Gezond – Utrecht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Natuurlijk Gezond – Utrecht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen en/of natuurlijke medicijnen is hiervoor verantwoordelijk. Natuurlijk Gezond – Utrecht zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Natuurlijk Gezond – Utrecht.

Artikel 6. Privacy

Natuurlijk Gezond – Utrecht zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Natuurlijk Gezond – Utrecht daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen van de cliënt.

Artikel 7. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Natuurlijk Gezond – Utrecht, zal Natuurlijk Gezond – Utrecht in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Natuurlijk Gezond – Utrecht extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Natuurlijk Gezond – Utrecht anders aangeeft.

Artikel 8. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Natuurlijk Gezond – Utrecht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Natuurlijk Gezond – Utrecht toerekenbaar is. Indien Natuurlijk Gezond – Utrecht uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Natuurlijk Gezond – Utrecht buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Natuurlijk Gezond – Utrecht, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Natuurlijk Gezond – Utrecht en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Natuurlijk Gezond – Utrecht partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Klachten

Heeft u klachten over de behandeling? Dan is het goed om dat per direct bij uw behandelend therapeut kenbaar te maken. Natuurlijk Gezond – Utrecht heeft de intentie om klachten samen met u op te lossen levert ons persoonlijke gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt hiervoor de klachten- en geschillencommissie inschakelen via de beroepsverenigingen.

Als homeopaat en natuurgeneeskundig therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging NWP ( Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig werkende Professionals )

Via de NWP ben ik aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De VBAG beschikt over een klachtenfunctionaris en alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Als u er niet samen met Praktijk Natuurlijk Gezond-Utrecht uitkomt en een oplossing lijkt niet voorhanden, dan neemt u het beste contact op met het secretariaat van de NWP of de VBAG – afhankelijk van de betreffende therapievorm – om het vervolg van de klachtenprocedure in gang te zetten. Hiervan stelt u Natuurlijk Gezond – Utrecht binnen 1 werkdag op de hoogte.