Natuurlijk Gezond - Utrecht, gevestigd aan Musicallaan 163 3543 EC Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
http://natuurlijkgezond-utrecht.nl/
Musicallaan 163 3543 EC Utrecht
+31 612669862
Petra Voorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurlijk Gezond - Utrecht Hij/zij is te bereiken via voornp@gmail.com
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurlijk Gezond - Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurlijk Gezond - Utrecht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voornp@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natuurlijk Gezond - Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Natuurlijk Gezond - Utrecht neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurlijk Gezond - Utrecht) tussen zit. Natuurlijk Gezond - Utrecht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 
[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
Natuurlijk Gezond - Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                  > Bewaartermijn > Reden                         
Adres                                          > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort                                   > Bewaartermijn > Reden 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Natuurlijk Gezond - Utrecht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuurlijk Gezond - Utrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natuurlijk Gezond - Utrecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurlijk Gezond - Utrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voornp@gmail.com.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Natuurlijk Gezond - Utrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurlijk Gezond - Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via voornp@gmail.com. Natuurlijk Gezond - Utrecht heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
 
[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.